top of page

KROPKA W KROPKĘ.
MUZEALNE MODY W CSW TORUŃ

25.11.2016 - 01.01.2017
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ZNAKI CZASU"
W TORUNIU

Wystawa prezentuje dwie kolekcje: sztuki i ubiorów. Celem tego zabiegu jest pokazanie, że te dwie różne dziedziny posługują się najczęściej jednym językiem plastycznym. Takie podstawowe zagadnienia jak kompozycja, przestrzeń czy kolor dotyczą zarówno arystów jak i projektantów. Jednak oczekiwania dotyczące efektu finalnego ich pracy sprawiają, że twórcy ci muszą też sięgać po środki typowe dla swoich dziedzin. Dotyczy to przede wszystkim tworzących ubiór, gdzie kategoria użyteczności jest jednym z istotniejszych elementów. Choć dużo swobodniejsi na tym polu są artyści, to projektanci nie ustają w przełamywaniu wyznaczonych granic.
Kuratorzy nie pytają także o różnice między sztuką o modą, nie wnikają w istotę tych zjawisk. Koncentrują się na zagadnieniach formalnych, czysto wizualnych, które nie tylko dają dużą przyjemność estetyczną, ale są też pierwszym krokiem do dalszej eksploracji pola zajmowanego wspólnie przez sztukę i ubiór.
Wystawa podzielona jest na następujące części: płaszczyzna / przestrzeń; rozbijanie formy; rysowanie sylwetki;

a/ symetrycznie; dialogi; siła kolou.

The exhibition presents two collections: of art and clothing. The purpose of this juxtaposition is to show that these two different areas usually speak the same plastic language. Such basic issues as composition, space or colour apply to both artists and designers. However, expectations for the final effect of their works require to use the measures specific for their area of expertise. This applies especially to fashion design, where the category of utility is one to most important elements. Although the artists can feel much more unconstrained in their field, the designers also do not cease in breaking the boundaries.
Curators do not ask about the differences between the art and fashion, do not dwell on the essence of these phenomena. They focus on the formal, purely visual issues, which is the first step to further exploration of the field jointly occupied by art and clothing.
The exhibition is divided into six main parts: surface / space; the breaking of form; silhouette drawing;

a/ symmetrically; dialogues; power of colour.

Plakat / Poster by
ANNA HALAREWICZ
bottom of page